23 April 2013

HUKUM BERTEPUK TANGAN


HUKUM BERTEPUK TANGAN: HURAIAN BERASASKAN NAS SYARA DAN REALITI UMAT ISLAM SEKARANG

Raihanah Hj Azahari

Amalan bertepuk tangan merupakan suatu kebiasaan yang sering berlaku dalam budaya masyarakat Malaysia, samada dalam majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi, dalam suasana riang atau bersemangat. Bahkan kadang-kadang ia lahir secara spontan hasil ketaziman yang dilakukan dan samada dilakukan tanpa scbarang tujuan atau dengan tujuan-tujuan tertentu seperti memberikan penghormatan. untuk menunjukkan kegembiraan atau scbagai rangsangan atas bcbcrapa perkara yang dilakukan.

Namun kebiasaan ini akhirnya menjadi semakin ditinggalkan terutamanya dalam majlis-majlis tertentu, dan keadaan ini menjadi semakin ketara terutama di akhir tahun 70-an hingga 80-an, ketika arus kebangkitan Islam melanda bumi Malaysia. Fenomena ini merebak dengan cepatnya dalam majlis-majlis terutama dalam perjumpaan-perjumpaan yang berbau keislamanan, seolah-olah satu kesedaran atau kepercayaan baru muncul, bahawa budaya ini sebenarnya tidak sesuai dengan roh keislaman yang ada dalam majlis-majlis tertentu. Orang-orang yang mempelopori kebangkitan Islam di Malaysia umpamanya mula menggantikan budaya ini dengan laungan Allahuakbar dan akhirnya laungan Allahuakbar mula mengambil tempat budaya tepuk tangan. Namun begitu laungan Allahuakbar ini juga dianggap sepi dan mula ditinggalkan oleh kebanyakan orang tidak kira samada mereka pendukung gerakan Islam atau tidak. Dan kesudahannya suatu suasana baru yang wujud ialah kejumudan, kesepian dan kekakuan dalam suasana atau majlis-majlis tersebut, tidak ada lagi tepuk tangan dan tidak ada lagi laungan Allahuakbar. Apa yang jelas, umum rata-ratanya tidak mengetahui bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi, kenapakah budaya ini tiba-tiba sahaja ditinggalkan. Apakah asas yang dijadikan sandaran untuk tidak meneruskan budaya ini? Benarkah ia suatu amalan yang bertentangan dengan Islam?

Artikel ini cuba menyentuh beberapa aspek hukum dalarn budaya tepuk tangan untuk melihat sejauhmana ia boleh diang,gap bertentangan dengan Istam atau tidak, atau setaltat manakah budaya ini boleh diamalkan, juga pengamatan se,cara ringkas melalui kaji selidik yang dibuat untuk mclihat tanggapan masyarakat terhadap budaya ini dan sejauhmanakah ia diamalkan dalam masyarakat di Malaysia.

PANDANGAN FUQAHA

Merujuk kepada kitab-kitab fiqh terdahulu atau semasa tidak ramai dari kalangan fuqaha yang membicarakan soal ini secara terperinci. Suatu yang pasti ke semua fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak langsung menyentuh perkara ini dalam kitab-kitab mereka.

Meskipun ada fuqaha dari kalangan Syafi'iyah yang mcmbicarakan soal ini dalam kitab-kitab mereka namun ia hanya dibicarakan secara ringkas dalam suatu ruangan yang agak sempit di bawah tajuk hukum bertepuk tangan dan bertasbih dalam sernbahyang apabila berlaku kekhilafan di pihak imam.

Kebanyakan tulisan selain dari tulisan fuqaha berkenaan hanya menyentuh persoalan bertepuk tangan di dalam sembahyang. Begitu juga kitab-kitab tafsir dan hadis tidak juga Membicarakan soal ini malah kitab-kitab tentang adab juga tidak menyentuhnya dalam perbincangan mereka.

Secara umumnya berdasarkan pandangan bcberapa kalangan fuqaha Syaft'i berkenaan persoalan bertepuk tangan di luar dari perlakuan sembahyang boleh disenaraikan di bawah dua keadaan:

1. Bertepuk tangan tanpa apa-apa keperluan.

2. Bertepuk tangan ketika ada keperluan.

  1. Bertepuk Tangan Tanpa Apa-apa Keperluan
    Terdapat tiga kecenderungan dalam memberikan hukum bertepuk tangan ketika keadaan tidak memerlukan.
    Al-Ramli menyatakan haram bertepuk tangan dengan tujuan untuk mempermain-mainkan dan pandangan yang muktamad mengikut al-Ramli ialah makruh bertepuk tangan meskijmn tanpa tujuan untuk mempermain-mainkan atau tanpa apa-apa keperluan. Imam Ibn Hajar pula dalam kitabnya Syarh Al Irsyadi menyatakan makruh hukumnya bertepuk tangan walaupun dengan tujuan untuk mempermain-mainkan. Dalam satu pandangan lain menyatakan bertepuk tangan dengan tujuan untuk menyamai sifat wanita (kerana tepuk tangan adalah khusus bagi kaum wanita di dalam sembahyang ketika menegur kekhilafan imam) adalah haram, dan makruh jika tidak dengan tujuan tersebut. Sebagai kesimpulannya dapatlah dinyatakan bahawa dalam hal-hal yang tidak memerlukan seperti main-main atau sebagainya amalan bertepuk tangan ini hukumnya makruh.

  1. Bertepuk Tangan Ketika Ada Keperluan Semua fuqaha bersependapat bahawa dalam keadaan-keadaan yang memerlukan (hajat) seperti untuk memberikan penghorrnatan, perangsang dan sebagainya ia tidak menjadi suatu yang dilarang atau haram bahkan dituntut untuk melakukannya.

Analisis

Dari pandangan yang dikemukakan di atas meskipun dalam keadaan dan suasana yang tidak diperlukan, bertepuk tangan hukumnya makruh. Dalam kaedah usul, makruh bererti, melakukannya tidak dianggap berdosa, hanya mengurangkan ganjaran Allah s.w.t. dan rneninggalkannya akan diberikan ganjaran. Dan suatu yang perlu diingat bahawa perletakan hukum makruh hanya dalam keadaan yang tidak menuntut budaya itu dilakukan. (Keadaan-keadaan yang tidak diperlukan bolehlah dikategorikan scbagai untuk mcmpennain-mainkan atau menghina atau mengejek dan mempersenda). Namun dalam keadaan dan suasana yang diperlukan ia boleh diamalkan malah digalakkan.

Suatu perkara yang perlu juga diberikan perhatian ialah persoalan keperluan atau hajat. Dalam keadaan bagaimanakah ia dianggap berhajat kepada tepuk tangan? Melihat kepada aspek hajat ini ia tidak hanya merujuk kepada perbuatan tepuk tangan untuk memberi penghormatan atau perangsang, tetapi hajat di sini juga melihat kepada struktur majlis atau suasana majlis. Seandainya majlis-majlis yang tidak baik (yang mcmpunyai unsur-unsur negatif dan menyalahi adab persoalan kehadirannya sudah dipertikaikan apatah lagi menjadi penyumbang kegembiraan kepada suasana yang tidak sihat tersebut. Jadi, dalarn hal ini keperluan untuk bertepuk tangan harus juga mengambil kira suasana atau struktur majlis yang dihadiri, samada ia diharuskan atau sebaliknya.

KESIMPULAN

Bertepuk tangan bukanlah suatu kesalahan di sisi Islam malah ia merupakan suatu keperluan yang amat digalakkan untuk menimbulkan suasana yang inembcrangsangkan dalam sesuatu majlis, tidak kira samada majlis itu rasmi atau tidak, majlis yang berunsurkan keagamaan atau tidak, asalkan ia bukanlah majlis yang ditegah untuk /nenghadirinya. Anggapan bahawa amalan tepuk tangan menyalahi adab dan syariat Islam adalah salah dan tidak sabit dalam mana-mana nas, malah tidak ada nas yang menyatakan amalan ini adalah perbuatan syaitan.

LAPORAN PENYELIDIKAN

Bahagian terakhir artikel ini akan mcmbawa dapatan kajian penulis tentang amalan tepuk tangan dalam masyarakat untuk mclihat sejauhmana tanggapan masyarakat berhubung amalan ini. Sejumlah 250 borang soal selidik telah dicdarkan dan hanya 200 borang yang dikembalikan iaitu 80%. Rorang-borang yang telah diedarkan ialah 50 di Kedah, 50 di Kelantan dan 150 di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Sehubungan itu sebarang angka dalam kajian ini adalah merujuk kepada jumlah dan peratusan ini. Para responden pula mewakili semua lapisan Inasyarakat samada pelajar atau mereka yang sudah bekerja.

Amalan Tepuk Tangan Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia

Data yang diperolehi menunjukkan sebanyak 86.5% iaitu 173 orang dari responden tidak mcngamalkan tcpuk tangan dalam majlis-majlis yang dihadiri kerana menganggap amalan ini menyalahi adab Islam atau ia suatu perbuatan yang tidak Islamik. Matah 10% iaitu 20 orang dari mcreka menganggap ia sebagai amalan syaitan, dan selebihnya iaitu 3.5% menyatakan ia tidak sesuai dengan suasana. Peratusan dan jumlah ini dibuat dengan mengambil kira suasana majlis yang dihadiri oleh para responden iaitu majlis-majlis bercorak keagamaan seperti ceramah agama, Majlis Kesenian dan Kcbudayaan Islam juga Majlis Tilawah al-Quran.

Manakala dalam majlis yang bukan berbentuk keagamaan seperti upacara perasmian, sukan, ceramah-ceramah umum, bengkel dan lain-lain sebanyak 65% iaitu 130 orang tidak mengamalkan amalan ini kerana anggapan bahawa perbuatan ini tidak Islamik, 22.59 atau 45 orang dari responden bertepuk tangan kerana menganggap ia sesuai dengan suasana majlis yang dihadiri dan selebihnya iaitu 12.5% atau 25 orang bertepuk tangan kerana ikut-ikutan (kerana orang 1ain semuanya bertepuk tangan).

Menepati hipotesis awal yang dibuat penulis, kajian menunjuldcan kebanyakan responden tidak mengetahui hukum bertepuk tangan yang sebenar, secara turun temurun pengetahuan yang diperolehi diwarisi, sehinggalah ia menjadi anggapan umum bahawa amalan ini tidak bolch dilakukan. Sebahagian besar dari mereka rata-rata menganggap amalan ini bertentangan dengan Islam dan tidak wajar diamalkan dan mcsti digantikan dengan laungan AllaltuAkbar yang menurut mereka lebih Islamik.

Meskipun terdapat di kalangan mereka yang bertepuk tangan tetapi bukan atas pengetahuan bahawa amalan itu boleh dilakukan. hanya kerana melihat kepada suasana majlis yang dihadiri, dan ini jelas menunjukkan mereka melakukan amalan tersebut kerana ikut-ikutan.

Dari jawapan-jawapan yang diberikan juga, jelas menunjukkan bahawa anggapan mereka dibuat tanpa merujuk kepada nas-nas yang sahih dan dalam masa yang sama tidak ada suatu kenyataan bertulis dari para alim ulama masakini yang menolak tanggapan umum mengenai amalan ini. Suatu hakikat yang tidak dinafikan ialah kejahilan dalam beberapa aspek hukum Islam menjadikan anggapan ini seolah-olah suatu yang benar.

Masyarakat sewajarnya mempunyai pengetahuan yang jelas dan tepat mengenai perkara ini dan beberapa aspek hukum yang lain, yang kadang-kadang difahami secara tradisi tanpa bukti atau nas yang nyata.

Melihat persepsi ini dapatlah disimpulkan bahawa meskipun masyarakat berupaya memperolehi maklumat tentang scsuatu hukum dengan mudah dan berkesan tetapi maklumat tersebut semestinya diteliti dan dikaji terlehih dahuht kesahihannya supaya mercka tidak terpesong dalam mengamalkannya.

22 April 2013

SURAH AL-AHQAF

قُل أَرَءَيتُم إِن كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرتُم بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِن بَنى إِسرٰءيلَ عَلىٰ مِثلِهِ فَـٔامَنَ وَاستَكبَرتُم ۖ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِى القَومَ الظّٰلِمينَ ﴿١٠﴾(10)
Katakanlah lagi: "Bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini (yang datangnya) dari Allah dan kamu mengingkarinya, pada hal ada seorang saksi dari Bani Israil memberi keterangan mengakui (sahnya Kitab) yang sama seperti Al-Quran ini, lalu ia percayakan (Al-Quran ini dari Allah), sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya? (Tidakkah dengan yang demikian kamu bersifat zalim)? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim (yang degil dalam kekufurannya)".

(Surah Al-Ahqaf: 10)